Запослени Прекршајног суда у Ваљеву

У Прекршајном суду у Ваљеву има укупно 89 запослених. Поред судија, судијских помоћника, судске управе, приправника и волонтера, запослено је 59 државних службеника и намештеника који су распоређени на следећа радна места:


Финансијска служба

Шеф финансијске службе

Организује и руководи радом рачуноводства и обезбеђује законитост рада, организује целокупно-материјлно пословање суда, саставља финансијски план, периодични обрачун и завршни рачун суда, води буџетско књиговодство, стара се о благовремоном обезбеђењу потребних средстава за текуће послове суда и њихово наменско коришћење, стара се о благовременом измирењу законских и уговорених обавеза суда, израђује извештаје о материјалном – финансијском пословању суда и доставља их надлежним органима, обавља и друге послове по налогу председника суда.

Шеф финансијске службе у Прекршајном суду у Ваљеву је Маријана Јокић.

Обрачунски радник зарада

Врши обрачун зарада, накнада зарада и други личних примања запослених у складу са важећим прописима у смислу тачности обрачуна и рокова исплата, врши обрачун пореза и доприноса и обуставе запослених (административне и друге), саставља платни списак и доставља их на потпис одговорним радницима, врши сабирање картица зарада запослених тромесечно и годишње и стање упоређује са главном књигом и одговарајућим аналитичким контима, саставља тромесечни и годишњи преглед зарада и часова запослених, саставља обаразац за пензијско и инвадско осигурање по часовима рада и зарада запослених за пословну годину, обавља друге послове по налогу шефа финасијске службе и председника суда.

Обрачунски радник зарада у Прекршајном суду у Ваљеву је Оливера Лучић.


ИТ сектор

Систем администратор

Инсталира и одржава системски и комуникациони софтвер, рачунарке мреже, рачунаре, штампаче и другу периферну опрему, инсталира и одржава активну и пасивну комуникациону опрему, администрира LAN мрежу у суду, пружа основно упознавање корисника са начином рада рачунара у сврху обављања посла као и начином рада на интернету и коришћење апликација на интернету, примњује ативирусне заштите, израђује пратећу документацију, администрира јединствену апликацију Прекршајних судова Србије и остале апликације које се користе у сврху рада суда и помаже у уносу података и обуци корисника, помаже у спровођењу статистичких послова и израђује статистичке извештаје, обавља и друге послове по налогу председника суда.

Систем администратор у Прекршајном суду у Ваљеву је Никола Плочић.


Писарница и референти

Шеф одсека писарнице

Организује и руководи радом писарнице, стара се о примени пословника и других прописа и упуства о раду писарнице, саставља све потребне статистичке извештаје о целокупном раду суда, стара се о уредној и благовременој достави предмета судијама, издаје налоге запосленима у писарници у циљу благовременог и ефикасног поступања по примњеним поднесцима(жалбе и др.) и захтевима, координара рад доставе и отпреме поште, захтева, предмета и предузима мере за уредну и благовремену доставу, стара се о чувању предмета у архиви у складу са пословником, води прописане књиге архивираних предмета, врши контролу предмета за архивирање и обавље и друге послове по налогу председника суда.

Шеф одсека писарнице у Прекршајном суду у Ваљеву је Славица Мирковић.

Уписничар

Прима захтеве за покретање прекршајног поступка, жалбе и друге поднеске, води одговарајуће уписнике као и остале помоћне књиге у складу са пословником, формира предмете, задужује поднеске, предмете и остала писмена, разводи предмете, води евиденцију примљених решених и нерешених предмета, обавља послове у вези припреме, сређивања и улагања предмета за архиву и обавља друге послове по налогу шефа одсека писарнице и председника суда.

Уписничари у Прекршајном суду у Ваљеву су:

Марија Глигорић
Бранка Миловановић
Јасмина Алимпић
Катарина Кнежевић
Марија Матијевић Лукић
Милка Грбић
Светлана Ковачевић
Снежана Ђуровић

Референт експедиције

Врши пријем поште и разврстава исту, врши доставу замолница, другостепених одлука, улаже доставнице и уплатнице, доставља правноснажне пресуде странкама, надлежним органима и заинтересованим лицима, уз консултације са судијом упућује замолнице другим судовима за уручење пресуда и других писмена, евидентира уложене жалбе и предмет доставља судији на увид, по налогу шефа одсека писарнице обавља послове у вези припреме, сређивања и улагања предмета за архиву, прима писмена за експедовање и уписује их у поштанске књиге, организује нихово сређивање и отпремање и обавља друге послове по налогу шефа одсека писарнице и председника суда.

Референти експедиције у Прекршајном суду у Ваљеву су:

Јелена Зоњић Саватић
Миланка Спасојевић
Милка Поповић
Слађана Ђурђић
Снежана Поповић

Референт на извршним предметима

Извршава правноснажне пресуде, доставља пресуде на принудно извршење надлежним судовима, евидентира извршене пресуде и припрема их за архиву, спроводи извршење заштитних мера и трошкова прекршајног поступка, води одговарајуће помоћне књиге, евидентира промене у поступку извршења, води посебну евиденцију о предметима у којима су изречене казне затвора, спроводи поступак извршења пресуда других прекршајних судова и органа управе када је извршење ових решења у надлежности овог суда, обавља и друге послове по налогу шефа одсека писарнице и председника суда.

Референти на извршним предметима у Прекршајном суду у Ваљеву су:

Вера Вучетић
Вера Милановић
Дивна Јовановић
Јелена Марић
Неда Миловановић
Славица Марић
Снежана Иконић
Цветко Бурџић

Записничар

По годишњем распореду послова обавља све дактилографске послове у предметима додељеним у рад судији код кога је распоређен, пише записнике на суђењима, позиве за рочишта, доставнице и повратнице, обавља послове по диктату код судије, води рачуна о уредности списа, попуњава наредбе за довођење, решења о исплати сведоцима и др., дежура са судијом по плану дежурства, врши препис текстова и рукописа и израћује све врсте табела, стара се о савременом обликовању текста, припрема и штампа завршене материјале, стара се о чувању и преносу података, исправности биротехничке опреме и рационалном коришћењу канцеларијског и другог потрошног материјала, води евиденцију о свом раду, обавља и друге послове по налогу судије и председника суда.

Записничари у Прекршајном суду у Ваљеву су:

Даница Јосиповић
Драгица Станковић
Зорица Филиповић
Ивана Алексић
Ксенија Ранковић
Марина Вукосављевић
Наташа Баришић
Рада Нинковић
Радмила Зебић
Радмила Несторовић
Радмила Смиљанић
Снежана Ашковић
Снежана Марковић
Стојанка Ликнић

Намештеници

Дактилограф

Куца одлуке и друга писмена по диктату судије, врши преписе, у сарадњи са судијом или председником суда коригује унете податке, стара се о савременом обликовању текста, припрема и штампа завршене материјале и дистрибуира исте, стара се о чувању и преносу података, доступности материјала, исправности биротехничке опреме и рационалном коришћењу канцеларијског и другог потрошног материјала, води евиденцију о свом раду, обавља и друге послове по налогу судије и председника суда.

Дактилографи у Прекршајном суду у Ваљеву су:

Биљана Драгићевић
Војка Рулић
Зорица Лазарић
Јасмина Матић
Кристина Павловић
Љиљана Рашевић
Милена Арсенијевић
Татјана Ракић

Достављач

Врши доставу писмена странкама и другим учесницима у прекршајном поступку у скаладу са одредбама закона, као и када је потребно хитно извршити уручење писмена или када достава писмена није могла бити извршена из било ког разлога преко ПТТ службе, врши доставу свих писмена подносиоцима захтева непосредним путем преко интерних доставних књига, врши доставу писмена другим државним органима и институцијама, преузима пристглу пошту у ПТТ служби за прекшајни суд, обавља и друге послове по налогу судије, шефа одсека писарнице и председника суда.

Достављачи у Прекршајном суду у Ваљеву су:

Александар Ђукић
Жељко Миливојевић
Мирјана Милошевић
Мирослав Милошевић

Домар

Стара се о правилном одржавању зграде, инвентара суда и других правосудних органа, обавља браварске, водоинсталатерске и столарске радове, послове везане за заштиту од пожара, обавља друге послове по налогу секретара суда и председника суда.

Домар у Прекршајном суду у Ваљеву је Ненад Станојевић.

Возач

Обавља послове превоза за потребе суда, стара се о чистоћи возила, чувању и његовом редовном сервисирању, води евиденцију километраже, горива, мазива и осталу потребну евиденцију по путним налозима, евидентира кварове или уочава недостатке на возилу, предузима мере за њихово отклањање, отклања ситне кварове на возилу и обавља друге послоге по налогу непосредног руководиоца и преседника суда.

Возач у Прекршајном суду у Ваљеву је Дејан Богићевић.

Правосудна стража

Утврђује идентитет и разлоге доласка лица у зграду суда, по потреби претреса лица и ствари и одузима предмете којима би се могла угрозити безбедност лица и имовине, забрањује улазак у зграду суда лицу са оружијем, опасним оруђем, под дејством алкохола или других омамљивих средстава, забрањује неовлашћеном лицу улазак у зграду суда у радно време и улаз одрђене просторије, удаљава из зграде лица која се не придржавају његове забране или ометају ред и мир или чине прекршаје из јавног реда и мира и о томе одмах обавештава органе унутрашњих послова, штити од напада зграду суда, другим радњама штити имовину и лица у згради, чува и одржава и технички исправном стању ватрено оружје и муницију, сачињава писмени извештај у случају средстава принуде у који уноси податке о лицу против кога је средство принуде употребљено и разлозима за употребу, обавља друге послове по налогу секретара суда и председника суда.

Правосудни стражар у Прекршајном суду у Ваљеву је Никола Петровић.

Спремачица

Одржава хигијену у свим просторијама суда, пријављује уочене недостатке и кварове у згради суда, требује материјал и средства за одржавање хигијене и одговра за потрошњу истог, обавља друге послове по налогу секретара суда и председника суда.

Спремачица у Прекршајном суду у Ваљеву је Милена Ћосић.