Судска управа Прекршајног суда у Ваљеву


Послови судске управе су послови који служе вршењу судске власти.
Пословима судске управе обезбеђују се услови за правилан и благовремен рад и пословање суда.
Под пословима судске управе сматрају се послови унутрашње организације одређени законом и Судским пословником.

Судску управу Прекршајног суда у Ваљеву чине:

• Председник суда, Зоран Стефановић


Председник руководи судском управом. Поједине послове судске управе председник може поверити заменику председника или председницима одељења. У пословима судске управе председнику помаже секретар суда.

За заменика председника суда одређена је судија Биљана Ракић Грујић, која замењује председника суда у случају спречености или одсутности.• Секретар суда, Љиљана Арсенијевић


Секретар суда помаже председнику у вршењу послова управе суда, у складу са законом, Судским пословником и Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Прекршајног суда у Ваљеву.• Aдминистративно-технички секретар, Бранка Арсић


Обавља административно-техничке послове за председника суда.