Судијски помоћници Прекршајног суда у Ваљеву


Судијски помоћник проучава предмете које му додели судија и припрема их за суђења, обавља поверене послове у припремном одељењу, сачињава записник о састанцима, седницама већа и одељења, припрема стручне извештаје, анализе и обавештења по налогу судије, узима изјаве странака на записник, обрађује притужбе грађана и обавља друге послове утврђене годишњим распоредом послова и актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у суду.


Судијски помоћници у Прекршајном суду у Ваљеву:

Седиште суда

1. Дарко Гаврић,
2. Душица Јеремић,
3. Милица Богдановић и
4. Сања Јовановић

Одељење суда у Љигу и Одељење суда у Мионици

5. Ивана Кастратовић

Одељење суда у Осечини и Одељење суда у Љигу

6. Милица Мијаиловић

Одељење суда у Убу

7. Дејан Кастратовић