Судијски помоћници Прекршајног суда у Ваљеву


Судијски помоћник проучава предмете које му додели судија и припрема их за суђења, обавља поверене послове у припремном одељењу, сачињава записник о састанцима, седницама већа и одељења, припрема стручне извештаје, анализе и обавештења по налогу судије, узима изјаве странака на записник, обрађује притужбе грађана и обавља друге послове утврђене годишњим распоредом послова и актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у суду.


Судијски помоћници у Прекршајном суду у Ваљеву:

Седиште суда

1. Душица Јеремић,
2. Ивана Кастратовић,
3. Олга Ракић и
4. Милица Сарић

Одељење суда у Љигу и Одељење суда у Мионици

5. Александар Станић

Одељење суда у Убу и Одељење суда у Осечини

6. Кристина Живановић

Одељење суда у Лајковацу

7. Љиљана Нешковић