Пријем писмена, издавање уверења и обрасци


Пријем писмена

Пријем писмена врши се у одсеку писарнице Прекршајног суда у Ваљеву сваког радног дана од 07.30 часова до 15.30 часова.
Пријем писмена врши референт експедиције Јелена Зоњић. Приликом пријема писмена службеник је дужан да на примерак поднеска странке стави пријемни штамбиљ.

Прекршајни суд у Ваљеву, телефон 014 295-714, 014 295-715


Издавање уверења

Захтеви за уверења да физичка лица, правна лица и одговорна лица у правном лицу нису прекршајно кажњавана или да им није изречена заштитна мера забране вршења одређених делатности, као и захтеви за потврде да су измирене све обавезе према Прекршајном суду у Ваљеву, предају се на писарници суда сваког радног дана у времену од 7.30 до 15.30 часова.
Захтеви се предају у слободној форми али обавезно морају да садрже за правна лица пуни назив, седиште, ПИБ и МБ, а за физичка лица адресу становања и ЈМБГ. Уверења и потврде издају се наредног дана од дана подношења захтева у времену од 12.00 до 15.30 часова.
Такса за издавање уверења и потврде износи 190 динара и уплаћује се на жиро рачун бр. 840-29720845-90.

АКО СЕ УВЕРЕЊЕ ИЗДАЈЕ У ДВА ИЛИ ВИШЕ ПРИМЕРAКА. ЗА ДРУГИ И СВАКИ ДАЉИ ПРИМЕРАК ПЛАЋА СЕ ПОЛОВИНА ТАКСЕ ИЗ ОВОГ ТАРИФНОГ БРОЈA (95,00 динара)

Прекршајни суд у Ваљеву 014 295-707