Правилници и акти Прекршајног суда у Ваљеву


Одлука о четранестој измени и допуни финансијског плана за 2024 годину, 26.03.2024. године Pdf
Одлука о тринаестој измени и допуни финансијског плана за 2024 годину, 14.03.2024. године Pdf
Одлука о дванаестој измени и допуни финансијског плана за 2024 годину, 20.02.2024. године Pdf
Одлука о једанаестој измени и допуни финансијског плана за 2024 годину, 19.02.2024. године Pdf
Информатор о раду суда 2024, 19.03.2024. године Pdf
План јавних набавки 2024, 07.03.2024. године Pdf
План јавних набавки на који се не примењује ЗОЈН 2024, 10.01.2024. године Pdf
Годишњи финансијки извештај за 2023 годину, 28.02.2024. године Pdf
Годишњи финансијки извештај за 2022 годину, 28.02.2023. године Pdf
Одлука о изменама финансијског плана за 2024. годину, 08.02.2024. године Pdf
Финансијски план за 2024. годину, 10.01.2024. године Pdf
Одлука о изменама финансијског плана за 2023. годину, 29.12.2023. године Pdf
Финансијски план за 2023. годину, 13.02.2023. године Pdf
Правилник о ближем уређивању начина планирања, спровођења поступка јавне набавке и праћења извршења уговора о јавној набавци, 27.04.2021. године Ms Word Pdf
Стратегија за успостављање система финансијског управљања и контроле, 25.03.2021. године Ms Word Pdf
Правилник о безбедности ИК система, 24.08.2020. године Ms Word Pdf
Одлука о лицу овлашћеном за пријем информација и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем у Прекршајном суду у Ваљеву, 12.06.2015. године Ms Word Pdf
Обавештење у вези са применом Закона о заштити узбуњивача у Прекршајном суду у Ваљеву, 12.06.2015. године Ms Word Pdf
Правилник о начину унутрашњег узбуњивања, као и о поступку унутрашњег узбуњивања у Прекршајном суду у Ваљеву, 12.06.2015. године Ms Word Pdf