Zaposleni Prekršajnog suda u Valjevu

U Prekršajnom sudu u Valjevu ima ukupno 89 zaposlenih. Pored sudija, sudijskih pomoćnika, sudske uprave, pripravnika i volontera, zaposleno je 59 državnih službenika i nameštenika koji su raspoređeni na sledeća radna mesta:


Finansijska služba

Šef finansijske službe

Organizuje i rukovodi radom računovodstva i obezbeđuje zakonitost rada, organizuje celokupno-materijlno poslovanje suda, sastavlja finansijski plan, periodični obračun i završni račun suda, vodi budžetsko knjigovodstvo, stara se o blagovremonom obezbeđenju potrebnih sredstava za tekuće poslove suda i njihovo namensko korišćenje, stara se o blagovremenom izmirenju zakonskih i ugovorenih obaveza suda, izrađuje izveštaje o materijalnom – finansijskom poslovanju suda i dostavlja ih nadležnim organima, obavlja i druge poslove po nalogu predsednika suda.

Šef finansijske službe u Prekršajnom sudu u Valjevu je Marijana Jokić.

Obračunski radnik zarada

Vrši obračun zarada, naknada zarada i drugi ličnih primanja zaposlenih u skladu sa važećim propisima u smislu tačnosti obračuna i rokova isplata, vrši obračun poreza i doprinosa i obustave zaposlenih (administrativne i druge), sastavlja platni spisak i dostavlja ih na potpis odgovornim radnicima, vrši sabiranje kartica zarada zaposlenih tromesečno i godišnje i stanje upoređuje sa glavnom knjigom i odgovarajućim analitičkim kontima, sastavlja tromesečni i godišnji pregled zarada i časova zaposlenih, sastavlja obarazac za penzijsko i invadsko osiguranje po časovima rada i zarada zaposlenih za poslovnu godinu, obavlja druge poslove po nalogu šefa finasijske službe i predsednika suda.

Obračunski radnik zarada u Prekršajnom sudu u Valjevu je Olivera Lučić.


IT sektor

Sistem administrator

Instalira i održava sistemski i komunikacioni softver, računarke mreže, računare, štampače i drugu perifernu opremu, instalira i održava aktivnu i pasivnu komunikacionu opremu, administrira LAN mrežu u sudu, pruža osnovno upoznavanje korisnika sa načinom rada računara u svrhu obavljanja posla kao i načinom rada na internetu i korišćenje aplikacija na internetu, primnjuje ativirusne zaštite, izrađuje prateću dokumentaciju, administrira jedinstvenu aplikaciju Prekršajnih sudova Srbije i ostale aplikacije koje se koriste u svrhu rada suda i pomaže u unosu podataka i obuci korisnika, pomaže u sprovođenju statističkih poslova i izrađuje statističke izveštaje, obavlja i druge poslove po nalogu predsednika suda.

Sistem administrator u Prekršajnom sudu u Valjevu je Nikola Pločić.


Pisarnica i referenti

Šef odseka pisarnice

Organizuje i rukovodi radom pisarnice, stara se o primeni poslovnika i drugih propisa i upustva o radu pisarnice, sastavlja sve potrebne statističke izveštaje o celokupnom radu suda, stara se o urednoj i blagovremenoj dostavi predmeta sudijama, izdaje naloge zaposlenima u pisarnici u cilju blagovremenog i efikasnog postupanja po primnjenim podnescima(žalbe i dr.) i zahtevima, koordinara rad dostave i otpreme pošte, zahteva, predmeta i preduzima mere za urednu i blagovremenu dostavu, stara se o čuvanju predmeta u arhivi u skladu sa poslovnikom, vodi propisane knjige arhiviranih predmeta, vrši kontrolu predmeta za arhiviranje i obavlje i druge poslove po nalogu predsednika suda.

Šef odseka pisarnice u Prekršajnom sudu u Valjevu je Slavica Mirković.

Upisničar

Prima zahteve za pokretanje prekršajnog postupka, žalbe i druge podneske, vodi odgovarajuće upisnike kao i ostale pomoćne knjige u skladu sa poslovnikom, formira predmete, zadužuje podneske, predmete i ostala pismena, razvodi predmete, vodi evidenciju primljenih rešenih i nerešenih predmeta, obavlja poslove u vezi pripreme, sređivanja i ulaganja predmeta za arhivu i obavlja druge poslove po nalogu šefa odseka pisarnice i predsednika suda.

Upisničari u Prekršajnom sudu u Valjevu su:

Marija Gligorić
Branka Milovanović
Jasmina Alimpić
Katarina Кнежевић
Marija Matijević Lukić
Milka Grbić
Svetlana Kovačević
Snežana Đurović

Referent ekspedicije

Vrši prijem pošte i razvrstava istu, vrši dostavu zamolnica, drugostepenih odluka, ulaže dostavnice i uplatnice, dostavlja pravnosnažne presude strankama, nadležnim organima i zainteresovanim licima, uz konsultacije sa sudijom upućuje zamolnice drugim sudovima za uručenje presuda i drugih pismena, evidentira uložene žalbe i predmet dostavlja sudiji na uvid, po nalogu šefa odseka pisarnice obavlja poslove u vezi pripreme, sređivanja i ulaganja predmeta za arhivu, prima pismena za ekspedovanje i upisuje ih u poštanske knjige, organizuje nihovo sređivanje i otpremanje i obavlja druge poslove po nalogu šefa odseka pisarnice i predsednika suda.

Referenti ekspedicije u Prekršajnom sudu u Valjevu su:

Jelena Zonjić Savatić
Milanka Spasojević
Milka Popović
Slađana Đurđić
Snežana Popović

Referent na izvršnim predmetima

Izvršava pravnosnažne presude, dostavlja presude na prinudno izvršenje nadležnim sudovima, evidentira izvršene presude i priprema ih za arhivu, sprovodi izvršenje zaštitnih mera i troškova prekršajnog postupka, vodi odgovarajuće pomoćne knjige, evidentira promene u postupku izvršenja, vodi posebnu evidenciju o predmetima u kojima su izrečene kazne zatvora, sprovodi postupak izvršenja presuda drugih prekršajnih sudova i organa uprave kada je izvršenje ovih rešenja u nadležnosti ovog suda, obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka pisarnice i predsednika suda.

Referenti na izvršnim predmetima u Prekršajnom sudu u Valjevu su:

Cvetko Burdžić
Divna Jovanović
Jelena Marić
Neda Milovanović
Slavica Marić
Snežana Ikonić
Vera Milanović
Vera Vučetić

Zapisničar

Po godišnjem rasporedu poslova obavlja sve daktilografske poslove u predmetima dodeljenim u rad sudiji kod koga je raspoređen, piše zapisnike na suđenjima, pozive za ročišta, dostavnice i povratnice, obavlja poslove po diktatu kod sudije, vodi računa o urednosti spisa, popunjava naredbe za dovođenje, rešenja o isplati svedocima i dr., dežura sa sudijom po planu dežurstva, vrši prepis tekstova i rukopisa i izraćuje sve vrste tabela, stara se o savremenom oblikovanju teksta, priprema i štampa završene materijale, stara se o čuvanju i prenosu podataka, ispravnosti birotehničke opreme i racionalnom korišćenju kancelarijskog i drugog potrošnog materijala, vodi evidenciju o svom radu, obavlja i druge poslove po nalogu sudije i predsednika suda.

Zapisničari u Prekršajnom sudu u Valjevu su:

Danica Josipović
Dragica Stanković
Ivana Aleksić
Ksenija Ranković
Marina Vukosavlјević
Nataša Barišić
Rada Ninković
Radmila Nestorović
Radmila Smiljanić
Radmila Zebić
Snežana Ašković
Snežana Marković
Stojanka Liknić
Zorica Filipović


Nameštenici

Daktilograf

Kuca odluke i druga pismena po diktatu sudije, vrši prepise, u saradnji sa sudijom ili predsednikom suda koriguje unete podatke, stara se o savremenom oblikovanju teksta, priprema i štampa završene materijale i distribuira iste, stara se o čuvanju i prenosu podataka, dostupnosti materijala, ispravnosti birotehničke opreme i racionalnom korišćenju kancelarijskog i drugog potrošnog materijala, vodi evidenciju o svom radu, obavlja i druge poslove po nalogu sudije i predsednika suda.

Daktilografi u Prekršajnom sudu u Valjevu su:

Biljana Dragićević
Jasmina Matić
Kristina Pavlović
Ljiljana Rašević
Milena Arsenijević
Tatjana Rakić
Vojka Rulić
Zorica Lazarić

Dostavljač

Vrši dostavu pismena strankama i drugim učesnicima u prekršajnom postupku u skaladu sa odredbama zakona, kao i kada je potrebno hitno izvršiti uručenje pismena ili kada dostava pismena nije mogla biti izvršena iz bilo kog razloga preko PTT službe, vrši dostavu svih pismena podnosiocima zahteva neposrednim putem preko internih dostavnih knjiga, vrši dostavu pismena drugim državnim organima i institucijama, preuzima pristglu poštu u PTT službi za prekšajni sud, obavlja i druge poslove po nalogu sudije, šefa odseka pisarnice i predsednika suda.

Dostavljači u Prekršajnom sudu u Valjevu su:

Aleksandar Đukić
Željko Milivojević
Mirjana Milošević
Miroslav Milošević

Domar

Stara se o pravilnom održavanju zgrade, inventara suda i drugih pravosudnih organa, obavlja bravarske, vodoinstalaterske i stolarske radove, poslove vezane za zaštitu od požara, obavlja druge poslove po nalogu sekretara suda i predsednika suda.

Domar u Prekršajnom sudu u Valjevu je Nenad Stanojević.

Vozač

Obavlja poslove prevoza za potrebe suda, stara se o čistoći vozila, čuvanju i njegovom redovnom servisiranju, vodi evidenciju kilometraže, goriva, maziva i ostalu potrebnu evidenciju po putnim nalozima, evidentira kvarove ili uočava nedostatke na vozilu, preduzima mere za njihovo otklanjanje, otklanja sitne kvarove na vozilu i obavlja druge posloge po nalogu neposrednog rukovodioca i presednika suda.

Vozač u Prekršajnom sudu u Valjevu je Dejan Bogićević.

Pravosudna straža

Utvrđuje identitet i razloge dolaska lica u zgradu suda, po potrebi pretresa lica i stvari i oduzima predmete kojima bi se mogla ugroziti bezbednost lica i imovine, zabranjuje ulazak u zgradu suda licu sa oružijem, opasnim oruđem, pod dejstvom alkohola ili drugih omamljivih sredstava, zabranjuje neovlašćenom licu ulazak u zgradu suda u radno vreme i ulaz odrđene prostorije, udaljava iz zgrade lica koja se ne pridržavaju njegove zabrane ili ometaju red i mir ili čine prekršaje iz javnog reda i mira i o tome odmah obaveštava organe unutrašnjih poslova, štiti od napada zgradu suda, drugim radnjama štiti imovinu i lica u zgradi, čuva i održava i tehnički ispravnom stanju vatreno oružje i municiju, sačinjava pismeni izveštaj u slučaju sredstava prinude u koji unosi podatke o licu protiv koga je sredstvo prinude upotrebljeno i razlozima za upotrebu, obavlja druge poslove po nalogu sekretara suda i predsednika suda.

Pravosudni stražar u Prekršajnom sudu u Valjevu je Nikola Petrović.

Spremačica

Održava higijenu u svim prostorijama suda, prijavljuje uočene nedostatke i kvarove u zgradi suda, trebuje materijal i sredstva za održavanje higijene i odgovra za potrošnju istog, obavlja druge poslove po nalogu sekretara suda i predsednika suda.

Spremačica u Prekršajnom sudu u Valjevu je Milena Ćosić.