Prijem pismena, izdavanje uverenja i obrasci


Prijem pismena

Prijem pismena vrši se u odseku pisarnice Prekršajnog suda u Valjevu svakog radnog dana od 07.30 časova do 15.30 časova.
Prijem pismena vrši referent ekspedicije Jelena Zonjić. Prilikom prijema pismena službenik je dužan da na primerak podneska stranke stavi prijemni štambilj.

Prekršajni sud u Valjevu 014 295-714, 014 295-715


Izdavanje uverenja

Zahtevi za uverenja da fizička lica, pravna lica i odgovorna lica u pravnom licu nisu prekršajno kažnjavana ili da im nije izrečena zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti, kao i zahtevi za potvrde da su izmirene sve obaveze prema Prekršajnom sudu u Valjevu, predaju se na pisarnici suda svakog radnog dana u vremenu od 7.30 do 15.30 časova.
Zahtevi se predaju u slobodnoj formi ali obavezno moraju da sadrže za pravna lica puni naziv, sedište, PIB i MB, a za fizička lica adresu stanovanja i JMBG. Uverenja i potvrde izdaju se narednog dana od dana podnošenja zahteva u vremenu od 12.00 do 15.30 časova.
Taksa za izdavanje uverenja i potvrde iznosi 190 dinara i uplaćuje se na žiro račun br. 840-29720845-90.

AKO SE UVERENJE IZDAJE U DVA ILI VIŠE PRIMERAKA. ZA DRUGI I SVAKI DALJI PRIMERAK PLAĆA SE POLOVINA TAKSE IZ OVOG TARIFNOG BROJA (95,00 dinara)

Prekršajni sud u Valjevu 014 295-707