Sudska uprava Prekršajnog suda u Valjevu

Poslovi sudske uprave su poslovi koji služe vršenju sudske vlasti.
Poslovima sudske uprave obezbeđuju se uslovi za pravilan i blagovremen rad i poslovanje suda.
Pod poslovima sudske uprave smatraju se poslovi unutrašnje organizacije određeni zakonom i Sudskim poslovnikom.

Sudsku upravu Prekršajnog suda u Valjevu čine:

• V.F.Predsednika suda, Snežana Živanović


Predsednik rukovodi sudskom upravom. Pojedine poslove sudske uprave predsednik može poveriti zameniku predsednika ili predsednicima odeljenja. U poslovima sudske uprave predsedniku pomaže sekretar suda.

Za zamenika predsednika suda određen je sudija ///, koja zamenjuje predsednika suda u slučaju sprečenosti ili odsutnosti.• Sekretar suda, Ljiljana Arsenijević


Sekretar suda pomaže predsedniku u vršenju poslova uprave suda, u skladu sa zakonom, Sudskim poslovnikom i Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta Prekršajnog suda u Valjevu.• Administrativno-tehnički sekretar, Zorica Filipović


Obavlja administrativno-tehničke poslove za predsednika suda.