Судијски помоћници Прекршајног суда у Ваљеву


Судијски помоћник проучава предмете које му додели судија и припрема их за суђења, обавља поверене послове у припремном одељењу, сачињава записник о састанцима, седницама већа и одељења, припрема стручне извештаје, анализе и обавештења по налогу судије, узима изјаве странака на записник, обрађује притужбе грађана и обавља друге послове утврђене годишњим распоредом послова и актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у суду.


Судијски помоћници у Прекршајном суду у Ваљеву:

Седиште суда

1. Дарко Гаврић,
2. Сања Јовановић и
3. Слађана Пјевчевић

Одељење суда у Љигу

4. Дејан Кастратовић

Одељење суда у Мионици

5. Душица Јеремић

Одељење суда у Осечини

6. Десанка Марковић